ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 1(2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 1(2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 2(2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 2(2561-2565)
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปกิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปกิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561
แผนการจัดหาพัสดุ  2560 แผนการจัดหาพัสดุ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ 2560 (เพิ่มเติม) แผนการจัดหาพัสดุ 2560 (เพิ่มเติม)
รายงานการติดตามผล และประเมินผลแผน รายงานการติดตามผล และประเมินผลแผน
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการควบคุมภายใน แผนการควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
ทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 ทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปี 2562
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเดือน ก.ย. 62 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเดือน ก.ย. 62
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
        
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้241
mod_vvisit_counterเมื่อวาน360
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2876
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2818
mod_vvisit_counterเดือนนี้9921
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว49528
mod_vvisit_counterทั้งหมด1322053

: ,  
Your IP: 75.101.220.230
 , 
Today: ก.ย. 27, 2020

สมาชิกสภา

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 
นายทองพูล ศรีวิบูลย์

ประธานสภาฯ
 
     
 
นายวิรัช  สืบพันธ์

รองประธานสภาฯ
 
นายพล  รัตนวงศ์สวัสดิ์

เลขานุการสภาฯ
     

นางลำไพ ศิริบุญมี
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 1

นายสุริยันต์ ขามธาตุ
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 1

นายสมร คงทิพย์
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 2
     

นายบัวลา ลีโคตร
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 2

น.ส.ณัฏฐ์พัชร์ อึ้งศิริงาม
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 3

นายประมวญ โคตรชุม
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 3
     
 
นายธีรยุทธ พละกล้า
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 4

นายสมมิตร ทำนา
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 5
     

นายสมเพชร ทิพย์ตำแย
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 5
 
น.ส.สุพัฒตรา นครศรี
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 6

นายไพร คงสมบัติ
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 7
     

นายประทีป พลสูงเนิน
 สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 7

นายทองเลื่อน บอมโคตร
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 8

นายสุภาพ กล้าหาญ
 สมาชิสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 8
     

นางจรัสศรี ชัยธิสาร
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 9

น.ส.สมพร ลาดไพ
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 9
  นายประมวล เศรษฐ์ภักดี
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 10
     
  นางอนงค์ ไสยโสภณ 
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 10
  นายอนันต์ ทัศนิยม 
  สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 11
  นายทองม้วน สีผาย 
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 11
     
  นายโชควิเศษ จันทะหา
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 12
  นายสอน เหล่าสะพาน
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 12
  นายชำนาญ  โพธิ์หล้า
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 13
     
  นายกำจัด โพธิ์ดู่
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 13
  นายชาติชาย อิงสา
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 14
  นายยุทธศักดิ์ ขามธาตุ
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 15
     
  นางสมพร เนื่องชมภู
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 15
  นายธวัชชัย ธรรมโชติ
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 16
  นายทองม้วน ใยแก้ว
สมาชิกสภา อบต. บ้านขาม หมู่ 16
     
  

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ม.2  บ้านขาม  ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140  โทร 043-436024 e-mail: admin@bankham-kk.go.th | สำหรับเจ้าหน้าที่: E-mail | Backend

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan